Serveis per a l’Administració Pública

Treballem estretament amb els Ajuntaments i altres Administracions Públiques oferint-los serveis d’enginyeria i consultoria en matèria de Telecomunicacions

Projectes i/o plecs tècnics per a licitacions

Oficina tècnica en matèria de telecomunicacions adaptada a les necessitats de l'Ajuntament

Adaptació de l'ordenament urbanístic a la Llei de Telecomunicacions

Eines de gestió per a torres de radiocomunicacions en sòl públic

Mesures radioelèctriques i assessorament sobre exposició a Camps Electromagnètics (CEM)

Ordenació urbanística i ambiental

Definició i regulació de la compatibilitat urbanística i gestió de les activitats

Elaboració d’instruments de planificació i desenvolupament urbanístic per a la incorporació en l’ordenació urbana de l’ús “telecomunicació” i per a la gestió escaient de les activitats de telecomunicació.
 • Auditoria inicial per conèixer les instal·lacions existents, la seva adequació al marc legal, les necessitats a mitjà termini i les alternatives d’intervenció.
 • Pla Especial Urbanístic d’ordenació de les instal·lacions de telecomunicació.
 • Modificació Puntual del Planejament General del municipi.
 • Ordenança municipal reguladora de les instal·lacions de radiocomunicació.
 • Ordenança municipal reguladora de la implantació subterrània de xarxes de telecomunicació en la via pública.
 • Reordenació d’instal·lacions radiants disperses.
 • Instruments de gestió per a emplaçaments compartits ubicats en sòls de domini públic.
 • Ordenances reguladores de la implantació i ús d’instal·lacions compartides en sòls de domini públic.
 • Codis de bones pràctiques per al desplegament de xarxes i instal·lacions i per a la implantació d’elements d’Smart Cities.
l

Redacció de concursos i prescripcions tècniques per a instal.lacions compartides

Assessorament integral en processos de licitació o negociats per a l’explotació d’emplaçaments públics mitjançant la construcció d’infraestructures de radiocomunicació o d’altres tipus compartides:

 • Elaboració de clàusules administratives i tècniques
 • Estudis de viabilitat econòmica
 • Estimació de cànons de retorn
 • Valoració d’ofertes i seguiment de concessions

Col·laboració amb tècnics municipals

 • Examen i informe d’expedients ambientals presentats pels operadors de telecomunicació durant la legalització de l’activitat i sobre al·legacions tècniques i jurídiques als mateixos presentades pels possibles interessats.
 • Intervenció lletrada en processos contenciós administratius promoguts contra acords d’instal·lació d’estacions de telefonia mòbil i altres.
 • Intermediació amb els operadors.

Control ambiental i certificació d’instal.lacions radioelèctriques

Control ambiental i certificació, segons normativa, d’instal·lacions emissores de ràdio, televisió, telefonia mòbil i altres mitjançant mesures de nivells radioelèctrics així com anàlisi de la seva compatibilitat urbanística.

z

Gestió de l’alarma social

Assessorament a l’Ajuntament en la gestió de l’alarma social i en els processos de comunicació al públic:

 • Pactes locals d’implantació amb participació ciutadana.
 • Aportació d’informació actualitzada sobre salut i camps electromagnètics.
 • Campanyes informatives.
 • Campanyes puntuals o sistemàtiques de mesures d’emissió electromagnètica.

Pin It on Pinterest