Prevenció de Riscos Laborals a l’exposició de Camps Electromagnètics

Reial Decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a camps electromagnètics

Cal que els empresaris facin una Prevenció de Riscos Laborals a l’exposició de Camps Electromagnètics (CEM) als quals estiguin exposats els treballadors.

Alguns contextos laborals on hi ha exposició a Camps Electromagnètics

Indústria Química

Escalfament amb microones per a la vulcanització de cautxú i deposició de plasma i gravació electrolítica.

Indústria Metal·lúrgica

Soldadura per arc, per resistència i per punts, forns d’arc elèctric, forns d’inducció, instal·lacions elèctriques per a electròlisi, metal·lització i polimerització de plasma i magnetitzadors i desmagnetitzadors.

Fabricació de semiconductors i circuits integrats

Aparells de plasma per radiofreqüència.

Antenes de telecomunicació

Emissors i Receptors portàtils

y

Aeroports

Radar, radiofar no direccional, equips mesuradors de distàncies.

Medicina

Unitats de electrocirurgia, estimulació magnètica transcranial, diatèrmia d’ona curta, espectrometria de ressonància magnètica nuclear.

Assecatge industrial

Escalfadors dielèctrics per a indústria del plàstic i la fusta, forns de microones i segelladors de RF i assecadors de cola.

~

Sistemes de seguretat

Detectors fixos de metalls i accés electrònics i dispositius antirobatori (EAS).

Transport ferroviari

BCN Projecta posa a disposició dels serveis de Prevenció de Riscos Laborals la seva experiència en mesures d’exposició del públic als Camps Electromagnètics, per tal d’avaluar també l’exposició en el entorn laboral i per dur a terme l’anàlisi de riscos en diversos ambients de treball.

Mesures d'exposició

Caracterització, avaluació de fonts i mesures de Camps Electromagnètics (CEM).

Assessoria i Formació de tècnics

Assessoria a les empreses de Riscos Laborals sobre la matèria i Formació dels seus Tècnics.

Mesures d’emissió electromagnètica

Avaluació pública de l’impacte ambiental de les instal·lacions de radiocomunicació

BCN Projecta és sensible a la preocupació social que generen les instal·lacions de radiocomunicació. Per tal d’avaluar el compliment dels requisits ambientals i urbanístics de l’activitat, realitzem diverses tasques:

Mesures d’emissió

  • Comprovació de nivells radioelèctrics mitjançant mesuraments electromagnètics en punts predeterminats o especialment sensibles. Amb aquest propòsit, BCN Projecta disposa d’equips de mesura propis alhora que compta amb formació i experiència durant anys com a entitat col·laboradora de l’Administració.
  • Mesures i caracterització teòrica dels riscos laborals en entorn ocupacional.
  • Elaboració de mapes de nivells.
  • Elaboració de mapes de simulació d’emissions.
  • Col·laboració amb l’Administració en les estratègies de comunicació pública dels resultats obtinguts i en difusió de continguts.

Anàlisi de documentació tècnica

Examen de documentació tècnica per determinar el compliment de la legislació vigent (local, autonòmica i estatal). Les mesures i les comprovacions documentals es duen a terme seguint els protocols establerts per les diferents normatives i atenent tota la legislació concurrent, urbanística i mediambiental.

Propostes

Propostes de mimetització d’instal·lacions i xarxes, de reducció de l’impacte visual i d’integració en el paisatge urbà mitjançant reglaments i codis de bones pràctiques.

Pin It on Pinterest