El passat 29 de juliol es va publicar al BOE el Real Decret 299/2016, de 22 de juliol, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos laborals relacionats amb l’exposició a camps electromagnètics. Aquesta nova normativa, que va entrar en vigor el 30 de juliol, es troba dins l’àmbit de la prevenció de riscos laborals i és la transposició a l’Estat espanyol de la Directiva 2013/35/UE del Parlament i del Consell, de 26 de juny de 2013 sobre les disposicions mínimes de salut i seguretat relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels camps electromagnètics, per la qual cosa es pot afirmar que arriba al nostre país amb tres anys d’endarreriment.

El Reial Decret estableix disposicions que tenen per objecte la protecció en l’entorn laboral dels treballadors a l’exposició de camps electromagnètics, tenint present que aquests riscos són els que es deuen tant a efectes directes coneguts com a efectes indirectes, sense abordar els possibles efectes a llarg termini ja que a dia d’avui no hi ha dades científiques comprovades dels mateixos.

El propòsit fonamental de la normativa és reduir els riscos i inclou l’obligació per a tot empresari d’elaborar i aplicar un pla d’acció que ha de contenir les mesures tècniques que evitin que se superin els valors límits determinats al mateix Real Decret i, si l’existència d’equips que generen camps ho requereix, la seva caracterització i avaluació mitjançant càlcul dels camps o la realització de mesures de valors reals per a constatar que els límits no se superen. També es preveu la formació de treballadors en aquests tipus de riscos com a un risc laboral més.

El Real Decret inclou els camps electromagnètics des de 0 Hz fins a 300 GHz per tal de prevenir efectes biofísics directes (tèrmics o atèrmics, com ara els sensorials) i efectes indirectes causats per la presència en l’ambient d’un objecte que pot comportar un risc per a la salut o la seguretat (interferències amb dispositius mèdics o risc d’explosió, per exemple), per la qual cosa l’àmbit d’afectació en molt ampli i pot abastar tota mena d’instal·lacions.

Cal preveure la futura redacció d’un Reglament o Guia Tècnica que clarifiqui l’aplicació de la norma, els casos en què hauran de realitzar-se mesures, el seu procediment i periodicitat, la instrumentació i formació requerides, etc.

De tota manera, BCN PROJECTA disposa d’equips per a la mesura de l’exposició al públic en general a emissions electromagnètiques segons els requisits del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, formació específica en la matèria pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i una àmplia i acreditada experiència en aquest camp.

Autor de la notícia

Fernando Pascual

Fernando Pascual

Enginyer de Telecomunicacions

Membre de l’equip de BCN Projecta Associats SL.

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This