El passat 28 de febrer es va publicar al BOE l’Ordre IET/329/2015, per la qual s’estableixen les actuacions que han de realitzar els operadors prestadors de serveis de comunicacions electròniques mòbils a la banda del dividend digital per garantir que la posada en servei de les estacions emissores en aquesta banda no afecti les condicions existents de recepció del servei de televisió, aquesta ordena afecta per tant als operadors que van resultar adjudicataris de les freqüències en la banda de 800 MHz que van ser Vodafone Espanya, Telefónica Móviles España i France Telecom Espanya.

Bàsicament s’ha identificat en base a les experiències d’altres països que els serveis de LTE a la banda de 790-862 MHz podria tenir afectacions sobre el servei de TDT que se segueix prestant a la banda adjacent de 470-790 MHz. A Espanya es han realitzat proves en els municipis de Zamora i Fuentesaúco durant els anys 2012 i 2013 que van permetre analitzar les afectacions arribant a les següents conclusions:

  1. Es va confirmar que en determinades situacions es podien produir afectacions a la recepció de TDT.
  2. Aquestes afectacions es poden solucionar mitjançant la instal·lació d’un filtre de capçalera col·locat a la sortida de l’antena de recepció abans de l’etapa amplificadora. També es va constatar que existien altres alternatives per solucionar aquests problemes relacionades com ara la utilització de sistemes de filtrat en les instal·lacions emissores de telefonia mòbil.

Tot això va portar a la necessitat de realitzar dos tipus d’actuacions per garantir la bona recepció de la TDT:

  1. Actuacions prèvies abans de la posada en marxa de les BTS a la banda de 790-862 MHz o de la modificació de les característiques tècniques d’emissió, consistents en la comunicació necessària perquè els habitants de les edificacions dotades d’instal·lacions de recepció de TDT que es troben en les àrees de major afectació puguin conèixer la possibilitat que tenen que, de manera gratuïta, els operadors porten a terme actuacions per resoldre les possibles afectacions, com pot ser la instal·lació de filtres.
  2. Actuacions correctives per resoldre les afectacions que puguin aparèixer una vegada les BTS estiguin en servei.

En l’Ordre IET/329/2015 s’estableixen les mesures necessàries per garantir que la posada en marxa de la telefonia mòbil en aquesta banda no afecti la recepció de la TDT.

És la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació la responsable de resoldre les reclamacions que presentin els ciutadans.

D’altra banda són els operadors els responsables d’informar els ciutadans amb antelació que la recepció de la TDT es pot veure afectada en les àrees d’afectació (que en l’Annex de l’Ordre explica com es defineixen) i han de crear un Centre d’Atenció al Usuari que proporcioni la deguda informació sobre les mesures previstes, aquest Centre ha de funcionar almenys mitjançant trucades telefòniques i mitjans electrònics.

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This