D’ençà de l’any 2012 s’han produït un seguit de modificacions i novetats legislatives en telecomunicacions que han generat un veritable nou escenari pel que fa la capacitat i abast de la intervenció municipal en la matèria.

En termes generals, l’Estat s’ha atribuït la potestat exclusiva de la gestió de les autoritzacions de les activitats amb una voluntat clara de limitar al màxim una intervenció concurrent en medi ambient i urbanisme per part de les administracions locals i autonòmiques que ha estat percebuda en essència com un mer obstacle al desplegament de les xarxes de comunicacions disponibles al públic.

Aquest fet, al seu torn, ha requerit de modificacions legislatives a Catalunya en l’àmbit de la prevenció i control de les activitats ambientals i en l’àmbit de la gestió de llicències, permisos o autoritzacions, tant d’activitats com d’obres.

Des d’un punt de vista pràctic, i pel que fa a les infraestructures de radiocomunicació, totes aquestes activitats passen a incloure’s en un règim de declaració responsable tret d’algunes excepcions poc habituals. Això significa que s’anul·la qualsevol control municipal “ex-ante” de l’activitat i l’obra corresponent.

La definició i abast d’aquestes declaracions responsables es fonamenten en l’article 71 bis de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Val a dir però, que l’interessat que presenta una declaració responsable manifesta que compleix tota la legislació que aplica a aquella activitat, inclosa la local, i que l’Administració pot efectuar els controls“ex-post” que consideri oportuns amb les conseqüències jurídiques i de tot ordre que pugui comportar “la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document” que acompanyi o incorpori la declaració.

És a dir, la desaparició d’un control previ, no eximeix el declarant de complir la normativa local ni a l’Ajuntament de les tasques de control i restitució de la legalitat, si escauen. No cal dir que en la realització d’aquests controls a posteriori, podeu comptar amb la nostra col·laboració.

Ateses les circumstàncies exposades, a parer de BCN Projecta Associats, S.L., la regulació del procés administratiu de concessió de llicència o d’acceptació d’una comunicació per la via d’una Ordenança d’Infraestructures de Radiocomunicació ha perdut gran part de la seva importància per tal com el propòsit bàsic d’aquella eina era la definició del règim d’intervenció aplicable a les diferents instal·lacions, del contingut tècnic dels projectes ambientals i del procés de tramitació, com a ajut a la tasca dels enginyers municipals. Ara mateix, en absència de qualsevol documentació aportada, només romandrien útils les parts de regulació del paisatge urbà, o d’altres de similars que hi hagués.

Ara bé: considerem que la regulació urbanística de la compatibilitat d’instal·lacions de radiocomunicació o telecomunicació amb el planejament urbanístic local pren més sentit que mai. Altrament, la capacitat municipal d’impulsar la integració de les instal·lacions en el paisatge urbà, de minoritzar-ne l’impacte visual, de fomentar a la pràctica la compartició prioritzant l’establiment d’infraestructures en emplaçaments de domini públic, etc. fóra nul·la.

Per tot plegat, l’ordenació que ofereix BCN Projecta mitjançant un Pla Especial Urbanístic d’Instal·lacions de Radiocomunicació, juntament amb altres instruments complementaris (una nova ordenança, o l’aplicació pactada de codis de bones pràctiques d’instal·lació), segueix essent conceptualment vàlida, útil, convenient i jurídicament robusta, sempre que respecti el marc d’actuació que assenyala la Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions.

També us volem recordar que, segons la citada Llei de Telecomunicacions, la data límit d’adaptació dels instruments vigents d’ordenació als nous preceptes legals és el 12 de maig de 2015.

Per ampliar la informació precedent, analitzar com us afecta, les alternatives disponibles junt amb els seus pros i contres, així com qualsevol altre aspecte del vostre interès, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres, ja sigui per e-mail ja sigui trucant-nos, i us atendrem amb molt de gust.

Autor: Raimon Balart

Administrados BCN Projecta Associats SL

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This