El propassat 15 de setembre es va publicar al BOE el Reial Decret 330/2016, de 9 de setembre, relatiu a mesures per a reduir el cost del desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat que es troba en vigor d’ençà del 16 de setembre d’enguany.

En bona part, aquest Reial Decret desenvolupa l’article 37 de la Llei de Telecomunicacions (LT) que fa referència a l’accés a les infraestructures susceptibles d’allotjar xarxes públiques de comunicacions electròniques. Per exemple, especifica el contingut d’una sol·licitud d’accés i el procediment de negociació i intercanvi d’informació entre els operadors de telecomunicació i allò que anomena subjectes obligats. Als efectes, es defineixen com a subjecte obligat els propietaris, gestors o titulars de drets d’utilització de les següents infraestructures:

a) Operadors de xarxes que proporcionin una infraestructura física destinada a prestar un servei de producció, transport o distribució de:

i. Gas.

ii. Electricitat, inclosa la il·luminació pública.

iii. Calefacció.

iv. Aigua, inclosos els sistemes de sanejament (evacuació o tractament d’aigües residuals i el clavegueram i els sistemes de drenatge), exclosos els elements de xarxes utilitzats per al transport d’aigua destinada al consum humà.

b) Operadors que instal·lin o explotin xarxes públiques de comunicacions electròniques disponibles per al públic, excloses explícitament les xarxes privades de comunicacions electròniques.

c) Empreses que proporcionin infraestructures físiques destinades a prestar serveis de transport, inclosos els ferrocarrils, les carreteres, els ports i els aeroports, incloent-hi les entitats o societats encarregades de la gestió d’infraestructures de transport de competència estatal.

d) Les administracions públiques titulars d’infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes de comunicacions electròniques.

El Reial Decret (article 9) obliga les administracions públiques a publicar a la seva pàgina web tota la informació relativa a les condicions i els procediments aplicables per a la instal·lació i el desplegament de xarxes públiques de comunicacions electròniques i els seus recursos associats. Amb aquest objectiu, cal que comuniquin l’adreça concreta del web a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació en un termini màxim de 6 mesos. És a dir: abans del 15 de març de 2017.

BCN Projecta suggereix als ajuntaments disposar d’un inventari que aplegui, com a mínim, les infraestructures de les quals és titular segons l’apartat d) anterior. La LT hi engloba els tubs, pals, conductes, caixes, cambres, armaris i qualsevol recurs associat que es pugui utilitzar per desplegar i albergar cables de comunicacions electròniques, equips, dispositius o qualsevol altre recurs anàleg necessari per al desplegament i la instal·lació de les xarxes. Aquest inventari i mecanismes per al seu manteniment són aspectes que BCN Projecta tracta dins el seu Codi de bones pràctiques per a la instal·lació d’elements d’Smart Cities i de cablatges de fibra òptica.

Quant a retorns econòmics per l’ús d’aquests elements de mobiliari urbà o per l’ocupació de la via pública, val a dir que tant la LT com el Reial Decret 330/2016 esmenten que les parts han de negociar lliurement els acords de l’accés (…) i les seves condicions, incloses les contraprestacions econòmiques. I també que les administracions públiques titulars de les infraestructures (…) tenen dret a establir les compensacions econòmiques que corresponguin per l’ús que en facin els operadors.

No cal dir que BCN Projecta també pot assessorar jurídicament els ajuntaments a definir l’abast pràctic d’aquestes possibles taxes.

Autor de la notícia

Raimon Balart

Raimon Balart

Enginyer de Telecomunicacions

Membre de l’equip de BCN Projecta Associats S.L.

El nostre servei d'Assessoria als Ajuntaments

Pot ampliar la informació sobre els nostres serveis d’assessoria a Ajuntaments relacionats amb el contingut de la notícia. Per a qualsevol consulta no dubti en contactar-nos.

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This