Amb l’aprovació a Catalunya de Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, la propera derogació del Decret 148/2001, de 29 de maig, d’ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació i alguna esmena puntual que es preveu efectuar al Text Refós de la Llei d’Urbanisme, es pot considerar completat un cicle de canvis legislatius a l’entorn de les telecomunicacions que genera un veritable nou escenari pel que fa la capacitat d’incidència municipal en la matèria.

En termes generals, l’Estat s’ha atribuït la potestat exclusiva de la gestió de les autoritzacions de les activitats relacionades, que passen a regirse gairebé totes per un règim de declaració responsable. La definició i abast d’aquestes declaracions responsables es fonamenten en l’article 71 bis de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En la pràctica, s’anul·len els control municipals “ex ante”, tant de l’activitat com de l’obra corresponent. Tanmateix, l’Administració pot efectuar els controls “ex post” que consideri oportuns amb les conseqüències jurídiques i de tot ordre que comporta “la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document” que acompanyi o incorpori la declaració.

És a dir, la desaparició del control previ, no eximeix el declarant de complir la normativa local ni a l’Ajuntament de les tasques de control posterior i de restitució de la legalitat que eventualment escaiguin.

Dins les competències municipals, la regulació de la compatibilitat d’instal·lacions de radiocomunicació o telecomunicació amb el planejament urbanístic local per mitjà d’una ordenança o reglament de contingut urbanístic, mitjançant un Pla Especial Urbanístic d’Instal·lacions de Radiocomunicació, o mitjançant altres instruments anàlegs segueix essent vàlida sempre que es faci dins el marc d’actuació que circumscriu la Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions.

En l’actual règim de declaració responsable, per contra, la intervenció municipal en el vessant mediambiental o d’activitat es limita als controls a posteriori que l’Ajuntament hi vulgui realitzar per voluntat pròpia.

Quant als instruments de planejament vigents, segons la Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions, s’haurien d’haver adaptat als nous requeriments legals abans del 12 de maig de 2015.

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This