ICT (Infraestructures Comunes de Telecomunicació en els edificis)

La Societat de la Informació demanda, com més va, serveis de telecomunicació més variats i més ràpids sobre xarxes de comunicacions electròniques de diverses tecnologies les infraestructures físiques de les quals ha calgut desplegar prèviament per tot el territori.

La normativa d’ICT contribueix a facilitar ne la instal·lació a l’interior de les edificacions obligant els immobles plurifamiliars, d’oficines, locals comercials i similars a disposar de les canalitzacions i cablatges necessaris per connectar ràpidament les xarxes dels operadores del carrer amb l’interior dels habitatges, locals i oficines. El punt d’entrada de les xarxes dels diferents operadors en el domini públic als immobles amb ICT és un pericó o, eventualment, un registre d’enllaç, que se situa sobre vorera en carrer, o la paret exterior, respectivament.

Els cablatges (de fibra òptica, de coure o de cables coaxials) dels possibles operadors de serveis de telecomunicació, ja siguin aeris o superficials, ja arribin a la finca per la façana o soterrats en canalitzacions per la via pública, entren pel pericó o pel registre exterior fins a l’anomenat punt d’interconnexió. Aquest darrer punt s’ubica en un recinte o armari en una zona comunitària de l’edifici i delimita les responsabilitats de les xarxes i la seva interconnexió. Des del punt cap enfora, dels operadors. Des del punt cap endins, de la comunitat de propietaris o els particulars, segons el tram.

Aquesta arquitectura d’obra civil persegueix diversos objectius. Entre d’altres: millorar l’aspecte del paisatge urbà en soterrar les instal·lacions; delimitar “físicament” la frontera de les canalitzacions dels uns i dels altres i, per tant, les responsabilitats consegüents de manteniment; obligar a un accés en condicions iguals a tots els operadors amb interès en la connexió (amb els mateixos costos de soterrament, per exemple).

Per tot plegat, cal remarcar la importància d’instal·lació del pericó d’entrada. Tenint en compte que, en entorns urbans consolidats, sovint els cablatges recorren la via pública per façana, BCN Projecta Associats recomana molt encaridament algunes actuacions de bones pràctiques que, segons demostra l’experiència, faciliten sobre manera la connexió dels interessats als serveis de telecomunicació tot i que no responen a cap norma concreta. Quan la finca es troba entre mitgeres, la principal recomanació és connectar ambdós extrems de la façana amb una canalització de tubs soterrada l’embocament exterior dels quals es situa en cada llindar de la parcel·la, a nivell de vorera, convenientment tapats. Alhora, es recomana una altra canalització equivalent que, enlloc de circumdar el pericó, el travessi, també de banda a banda de la finca.

Els operadors hauran de situar sobre façana els elements de segregació necessaris per extreure de la seva xarxa troncal, sigui aèria o superficial, les línies corresponents a l’immoble. Els cables segregats es disposaran per tubs metàl·lics verticals empalmats amb les embocadures exteriors dels tubs soterrats. El cablatge arribarà fins al pericó i, a través seu, al punt d’interconnexió de l’edifici. La resta del cablatge, corresponent a la xarxa troncal, travessarà soterrat per vorera tota la façana, fins a l’extrem contrari. En aquest punt, en un procés invers, per mitjà també de tubs metàl·lics, tornarà a la façana o als camins aeris, des d’on prosseguirà el camí de la distribució troncal cap a altres finques. Aquesta configuració és força flexible per tal com permet l’entrada dels operadors sense conèixer a priori per quina banda de la parcel·la accediran.

BCN Projecta Associats recomana, com a mínim, dos tubs de ∅63 mm de banda a banda. Un travessant el pericó i l’altre evitant-lo.

Val a dir que aquesta canalització no es ni ha de ser considerada propietat exclusiva de cap operador concret. Ans al contrari, ha de ser un pas compartit per a tots els interessats. També cal aprofitar el moment en què es trenca el paviment de la vorera per obres d’urbanització o d’instal·lació d’altres serveis, com ara aigua, gas o electricitat, per realitzar les rases de les telecomunicacions amb els seus tubs.

Un cop elaborat el projecte d’ICT, l’enginyer realitza la preceptiva “Consulta als operadors” que determina els operadors que tenen desplegament o interès en desplegar xarxa a la zona, les tecnologies usades i la seva valoració a la proposta d’ubicació del pericó d’entrada que figura als plànols. Al moment de l’inici de l’obra, l’enginyer ha de fer “l’Acta de replantejament” que incorpora el resultat de la consulta.

Sobre aquestes obligacions, la Generalitat ha redactat una circular que diu el següent:

…amb la finalitat de palesar la importància del compliment ordenat de les fases que formen part del procediment establert pel reglament ICT, de manera que es doni sentit i utilitat a cada document que cal generar.

Concretament, pel que fa al procés de consulta i intercanvi d’informació amb les empreses operadores, cal recordar que es tracta d’una acció prèvia a l’inici de les obres. El seu resultat s’ha d’incloure a l’acta de replantejament, que s’ha d’encarregar en el moment de l’inici i que s’ha de presentar en un termini no superior a 15 dies naturals després de la seva redacció i signatura.

En conseqüència, no es poden admetre butlletins d’execució, protocols de proves, ni certificats de fi d’obra corresponents a obres de les que no consti la presentació de l’acta de replantejament que doni compliment als requisits establerts reglamentàriament. En aquest sentit, la presentació d’una comunicació de fi d’obra sense haver complert el tràmit de replantejament pot suposar la comissió d’una infracció, prevista específicament per l’article 78.13 de la llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.

En aquest quadre es pot veure un resum del procediment administratiu de la ICT:

Inici de l’expedient Presentació del Projecte Tècnic Article 9 del Reial Decret 346/2011
Inici de les obres Presentació de l’Acta de Replantejament Article 10.1 del Reial Decret 346/2011
Variacions del projecte inicial (si és el cas) Presentació d’Annex al Project, o de Projecte Tècnic modificat Article 6.2 de l’Ordre ITC/1644/2011
Finalització de l’obra (I) Edificis d’ús residencial de fins a 20 habitatges i sense elements actius a la xarxa de distribució Presentació de Butlletí d’instal·lació acompanyat del corresponent Protocol de proves Article 6.4 de l’Ordre ITC/1644/2011
Finalització de l’obra (II) Edificis de més de 20 habitatges, o amb elements actius a la xarxa de distribució, o edificacions d’ús no residencial, o instal·lacions de Llar Digital Presentació de Butlletí d’instal·lació i de Certificat d’Execució de l’enginyer visat pel Col·legi professional, acompanyats del Protocol de proves Article 6.5 de l’Ordre ITC/1644/2011
Finalització parcial de les obres (si és el cas) Presentació de Butlletins d’instal·lació, Protocols de proves i Certificats d’Execució parcials Article 6.8 de l’Ordre ITC/1644/2011
Obtenció de llicències i permisos de primera ocupació Sol·licitud de Certificat administratiu Article 6.9 de l’Ordre ITC/1644/2011
Utilització i mantenimient de la ICT Lliurament del manual d’usuari a la propietat i trasllat d’un exemplar per a cada habitatge Article 7 de l’Ordre ITC/1644/2011

Per tant, el compliment de la normativa afavoreix el desplegament de les xarxes de comunicacions, millora el paisatge urbà i fomenta la competència entre operadors.

A banda, s’agilitza l’obtenció del certificat administratiu que la Generalitat expedeix al final de tot els passos administratius i que acredita que l’edifici compleix tota la normativa d’ICT. Aquest certificat és el que demana l’ajuntament quan el responsable de l’obra sol·licita la llicència de primera ocupació.

BCN Projecta Associats SL està a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte que us pugui sorgir al respecte de l’aplicació de la normativa i, per al compliment de tots els tràmits anteriors.

Autor de l’article

Joan M. Ribes

Joan M. Ribes

Enginyer de Telecomunicacions

Els nostres serveis sobre Infraestructures de Telecomunicació

Pot ampliar la informació sobre els nostres serveis sobre Infraestructures de Telecomunicació relacionats amb el contingut de l’article. Per a qualsevol consulta no dubti en contactar-nos.

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This