Entre la decisió de dotar a un municipi de la seva pròpia emissora municipal de FM i la seva posada en servei, hi ha tot un seguit de tràmits i gestions necessaris per la obtenció dels permisos i llicències corresponents. És important saber què cal fer en cada cas a fi i efecte de evitar que s’allargui el procés i s’incrementin innecessàriament els costos.

A BCN Projecta Associats posem la nostra experiència al seu servei per acompanyar-los en tot aquest procés, així com assessorar-los a l’hora de determinar els mitjans materials i els criteris a tenir en compte per muntar els estudis i el centre emissor. Tot seguit els expliquem els passos a seguir d’acord amb el marc normatiu actual.

1. Gestions

En tot moment, en el procés d’obtenció d’una concessió d’emissora municipal de FM, el interlocutor on s’ha de fer la sol·licitud i presentar la documentació és la Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals de la Generalitat, a partir d’ara ens hi referirem com a Generalitat. Pel que respecta a l’ajuntament, en aquest procés hi ha quatre fases:

#1: Sol·licitud

L’Ajuntament o el seu representant presenta els corresponents documents a la Generalitat conforme vol instal·lar una emissora municipal de FM al seu municipi. En el cas que la resposta de la Generalitat sigui afirmativa, aquesta vindrà acompanyada de una reserva de freqüència amb uns paràmetres tècnics en base els quals s’ha de fer el projecte tècnic.

#2:Projecte Tècnic

S’ha de presentar a la Generalitat dins dels terminis marcats un projecte tècnic signat per un enginyer de telecomunicació, que defineixi com ha de ser la instal·lació transmissora, i que contingui el Certificat d’Emissions Radioelèctriques (Veure Nota 1). El projecte ha de garantir que la instal·lació proposta respecti els paràmetres tècnics que van amb la reserva provisional de freqüència. Una vegada el projecte aprovat hi ha un termini per a l’execució.

#3: Execució

Aquesta fase comença un cop rebuda l’aprovació del projecte, i consisteix en la instal·lació del centre emissor d’acord a com es descriu en el projecte. Una vegada finalitzat, previ a la posada en marxa del centre, i dins de termini, cal demanar la inspecció.

#4: Inspecció

En la inspecció, realitzada per la “Jefatura Provincial de Telecomunicacions” de la Direcció General de Telecomunicacions (administració estatal), es comprova que el centre emissor compleixi amb els paràmetres tècnics assignats i que estigui d’acord amb el projecte tècnic. Si la inspecció es favorable, s’haurà finalitzat el procés al rebre el document que ho acredita, i ja es podrà posar en servei l’emissora. (Veure Nota 2)

NOTA 1: Es tracta d’un estudi, conforme la Ordre CTE/23/2002, on es mesuren els nivells radioelèctrics abans d’instal·lar l’emissora, i es calculen els nivells resultants una vegada aquesta en marxa. En cas de que dels càlculs sortís que es superarien els límits màxims establerts pel RD 1066/2001, s’haurien de prendre les corresponents mesures correctores.

NOTA 2: Una vegada instal·lada la emissora i demanada la inspecció, abans de concedir la llicència la Dirección General de Telecomunicaciones del MINETUR (Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme), pot demanar de nou el Certificat d’Emissions Radioelèctriques, però aquesta vegada mesurant la emissora en servei.

2. Sol·licitud de concessió

#1: On dirigir-se

A Catalunya l’organisme competent es la Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals, depenent de la Secretaria de Mitjans de Comunicació.

#2: Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud adreçada al Director General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals, demanant l’adjudicació a l’Ajuntament de la concessió per a la gestió d’una emissora de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.
 • Certificació del secretari de l’Ajuntament de l’acord del Ple de la Corporació de sol·licitar una concessió per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència i de facultar l’alcalde/essa per gestionar-ne la tramitació.
 • Certificat d’intervenció de l’Ajuntament de l’existència de consignació al pressupost de la Corporació per atendre les despeses d’instal·lació i de funcionament anual de l’emissora municipal.
 • Memòria descriptiva de les característiques tècniques de l’emissora:
  1. Ubicació dels estudis.
  2. Ubicació del centre emissor i plànol (escala 1:50.000) de la situació d’aquest.
 • Compromís d’emissions en llengua catalana, que s’adigui amb el que es preveu en els articles 25 i 26 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 • Compromís d’hores setmanals d’emissió.
 • Certificació del nombre d’habitants del municipi d’acord amb l’últim cens.
 • Memòria d’activitats que comprengui el que segueix:
  1. Compromís de pluralitat i obertura a les entitats i institucions del municipi.
  2. Concreció d’ingressos i de despeses previstos de l’emissora.
  3. Compromís raonable de programació pròpia de caràcter local.
  4. Compromís de no connexió amb emissores comercials i de no incorporació a cadenes de radiodifusió.
  5. Explicitació de la forma concreta de gestió de l’emissora de les previstes en l’article 85.3 de la Llei 7/85 de bases de règim local, com a “gestió directa”.
  6. Acreditació de l’abonament de la taxa corresponent.

#3: Resposta

Per les sol·licituds arribades a la Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals en el primer semestre de l’any, s’emet la resolució a partir d’octubre, i per les sol·licituds entrades en el segon semestre, la resolució es a partir d’abril de l’any següent.

Si la resolució és favorable, ha de venir acompanyada de la reserva de freqüència, que conté les característiques tècniques en base a les quals s’ha de fer el projecte tècnic.

3. Projecte Tècnic

1#: Presentació del Projecte

 • Termini de presentació: 4 mesos a partir de la recepció de la Reserva de Freqüència.
 • On es presenta: Al mateix organisme on s’ha presentat la sol·licitud.
 • Qui ho presenta: el sol·licitant o l’enginyer en nom del sol·licitant.
 • Què abasta: El projecte tècnic abasta solament la part de radiofreqüència de l’emissora. L’emissor. No inclou ni els estudis ni els radioenllaços en cas de ser-hi. Però sí que inclou els càlculs d’exposició a emissions radioelèctriques.
 • Qui el fa: El fa un Enginyer de Telecomunicació degudament acreditat per a redactar aquest tipus de projectes.

2#: Resolució

La STSI (Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació) té un termini de 6 mesos per emetre la resolució.

 • Si la resolució es favorable, ja es podrà iniciar la instal·lació.
 • Si la resolució no es favorable, la Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals ha de indicar el perquè, i en aquest cas serà necessari presentar un projecte nou o un annex al projecte existent.

4. Instal·lació i Inspecció

A partir de la recepció de la resolució favorable al projecte tècnic, comença la instal·lació del centre emissor conforme al Projecte Tècnic aprovat. Si és el cas s’haurà de disposar dels permisos Municipals d’obres, d’activitats o la llicència ambiental, pertinents.

D’acord amb la “Orden ITC/1142/2010” cal que el instal·lador o empresa instal·ladora estigui acreditat amb una llicència de “Tipus D”. Al final de la obra, el instal·lador expedirà el butlletí de instal·lació, el protocol de proves i si és el cas el certificat estructural de la torre.

Un cop acabada la instal·lació del centre emissor, el concessionari demanarà la inspecció del mateix, previ pagament de taxes, adjuntant la documentació facilitada per l’empresa instal·ladora.

El inspector verificarà que el que hi ha instal·lat es correspon amb el projecte tècnic i aixecarà acta de la inspecció. Si tot es correcte, el concessionari obtindrà la concessió del servei i l’autorització de funcionament.

Altres permisos de Telecomunicacions

Si el concessionari utilitza radioenllaç per portar el senyal de programa des de els estudis fins el centre emissor o fa servir unitats mòbils, també serà necessària la corresponent llicència que s’haurà de tramitar separadament i en el seu moment davant la Direcció General de Telecomunicacions depenent del MINETUR.

Autor de l’article

Joan Gil i Sans

Joan Gil i Sans

Enginyer de Telecomunicacions

Membre de l’equip de BCN Projecta Associats SL.

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This