Codi ètic

Código ético

 

Preàmbul

L’elaboració d’un codi ètic específic per a BCN Projecta respon a l’autoexigència de normes clares d’actuació interna que reforcin la confiança dels clients i la responsabilitat dels empleats. El codi ètic és el criteri fonamental a seguir en les actuacions de l’empresa ja que estableix les directrius de bones pràctiques i incorpora els principis de professionalitat, integritat, independència i confidencialitat necessaris per al bé del sector i de la pròpia tasca professional. Els clients tenen dret a considerar el codi ètic com a clàusula contractual ia exigir el seu compliment a l’empresa o, en cas d’incompliment, les eventuals responsabilitats.

La qualitat com a valor

BCN Projecta adopta la qualitat com a vector clau de la seva gestió empresarial i la defineix com a compromís professional bàsic.

BCN Projecta treballa per ser reconeguda per la qualitat, tant per part dels clients com pels sectors professionals i socials amb els quals desenvolupa la seva activitat.

La qualitat es constitueix en requisit permanent i en obligació ètica per als treballadors i la direcció.

Professionalitat

És objectiu fonamental de BCN Projecta maximitzar la seva competència empresarial requerint un nivell d’exigència elevat a l’organització. BCN Projecta proporciona als empleats una formació professional continuada que inclou el manteniment, la millora i l’ampliació de coneixements tècnics i el desenvolupament de les qualitats personals necessàries per complir amb èxit els seus compromisos.

BCN Projecta i el seu personal han de respectar i aplicar adequadament totes les lleis, reglaments, instruccions tècniques, procediments interns, normes de seguretat i codis de bona pràctica relatius a la seva activitat i els serveis que els hagin estat encomanats.

BCN Projecta no acceptarà cap servei que excedeixi la competència professional del seu personal o de la seva organització.

Per això, cada un dels treballadors de BCN Projecta:

 • Es compromet a desenvolupar i actualitzar els seus coneixements professionals per estar sempre al dia dels avenços i millores.
 • Adoptarà seu treball en el marc legal vigent.
 • No acceptarà contractes o instruccions que contravinguin aquest compromís.

Honestedat

Ni BCN Projecta ni cap treballador de l’equip no oferiran ni acceptaran comissions del client, ni acceptaran altres remuneracions que no siguin les convingudes, ni cap tracte de favor directe o indirecte.

BCN Projecta elaborarà un pressupost tancat dels seus treballs i definirà amb claredat i precisió les tasques a realitzar i el seu grau de compromís amb els resultats.

Independència i imparcialitat

BCN Projecta considera prioritàries la independència, la imparcialitat, i la integritat professionals. Per això:

 • El personal de BCN Projecta no pot tenir ocupacions professionals similars en altres organitzacions que comprometin la garantia de professionalitat i rigor en l’exercici del seu càrrec, o la seva independència de judici.
 • BCN Projecta és independent d’organitzacions polítiques i governamentals, els empleats de BCN Projecta d’evitar exercir cap tipus de protagonisme públic en matèries susceptibles de comprometre la garantia d’independència en el seu treball.
 • BCN Projecta és independent d’organitzacions econòmiques i empresarials alienes; seus empleats no poden pertànyer ni treballar habitualment per a organitzacions o tercers que siguin susceptibles d’interferir en aquest requisit d’independència.
 • BCN Projecta informar el client, tan aviat com es faci evident, qualsevol connexió, directament o indirecta, amb contractistes, constructors, fabricants o subministradors i, en general, qualsevol part interessada en un treball en curs, si hi ha interessos comercials, polítics o socials que puguin ser interpretats pel client com a influents en la seva imparcialitat professional.
 • BCN Projecta no donarà resposta a preguntes verbals o escrites de persones relacionades amb subministradors, contractistes i, en general, qualsevol part interessada en el resultat dels treballs en curs, sense una autorització prèvia i explícita del client.

Confidencialitat

Les informacions dels clients formen part de les seves estratègies competitives. BCN Projecta no pot revelar aspectes confidencials, tècnics o empresarials que s’hagin obtingut en el transcurs del servei sense autorització explícita del client, ni utilitzar aquesta informació contra els seus interessos. Per això:

 • S’han adoptat mesures oportunes per salvaguardar la confidencialitat de la informació obtinguda durant el desenvolupament de les activitats.
 • Ni la direcció ni l’equip tècnic no difondre ni utilitzar, sota cap concepte, informació confidencial.
 • Ni la direcció ni l’equip tècnic no faran declaracions als mitjans de comunicació sobre el contingut d’un contracte o sobre informació confidencial del client, llevat que ho demani expressament.

Atenció al client

Totes les prestacions de serveis s’emprendran segons els preceptes de la legislació vigent i afavorint els interessos legítims del client.

BCN Projecta presentarà a tots els clients una atenció post venda (lliurament) en relació amb el contracte executat.

BCN Projecta prestarà a tots els clients assessorament personal en àmbits de la seva competència professional.

El personal de BCN Projecta facilitarà tota la informació requerida pel client sempre que no afecti la confidencialitat d’altres clients ni la seva pròpia estratègia competitiva.

Compliment del codi ètic

La direcció de BCN Projecta i el seu personal es comprometen a actuar d’acord amb aquest codi ètic l’acceptació per escrit és condició prèvia per a integrar-se en l’empresa.

Pin It on Pinterest