El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme (MINETUR) el passat 4 de novembre va aprovar la Resolució per la qual s’estableixen els supòsits en què, per a determinades estacions radioelèctriques, se substitueix la inspecció prèvia a la utilització del domini públic radioelèctric per una certificació expedida per tècnic competent (BOE de 10/11/15).

Aquesta Resolució té com a objecte determinar els supòsits d’estacions radioelèctriques en què resulta convenient habilitar un procediment substitutiu de la inspecció prèvia a la utilització del domini públic radioelèctric pels serveis d’inspecció de telecomunicacions de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació, de manera que, sense detriment de l’acció inspectora, es millori l’eficàcia en les tasques de gestió de l’espectre radioelèctric. Aquests supòsits són:

 1. Les estacions radioelèctriques del servei de radiodifusió sonora i de televisió amb potència radiada aparent inferior o igual a 100 watts, situades en sòl no urbà a l’entorn no romanen habitualment persones.
 2. Les estacions radioelèctriques d’altres serveis diferents de l’esmentat en l’apartat anterior, ubicades en sòl no urbà a l’entorn no romanen habitualment persones. Aquestes estacions es caracteritzen per proporcionar cobertura a les vies de comunicació, zones industrials i zones rurals des emplaçaments en els quals no romanen habitualment persones.
 3. Les estacions radioelèctriques amb potència isotròpica radiada equivalent inferior o igual a 10 watts i superior a 1 watt, situades en sòl urbà o en sòl no urbà en l’entorn romanen habitualment persones. Aquestes estacions es caracteritzen per la seva baixa potència, per la seva simplicitat d’instal·lació i destinació a la creació de microcel·les en entorns de difícil cobertura com túnels, soterranis, i, en general, zones d’ombra.
 4. Les estacions terrestres dels serveis de radiocomunicacions per satèl·lit, que es caracteritzen per tenir els seus feixos d’emissió molt directius i dirigits cap als satèl·lits.
 5. Les estacions del servei de radioastronomia i del servei d’investigació espacial, perquè tenen unes característiques similars a les indicades anteriorment per a estacions del servei de radiocomunicacions per satèl·lit.
 6. Les estacions que formen part del servei fix, que es caracteritzen igualment per la seva gran directivitat.
 7. Les estacions de radiocomunicacions destinades a l’autoprestació de serveis, atès que aquest tipus d’estacions s’utilitzen per prestar serveis interns i exclusius per al titular que ho sol·licita, sense que hi hagi una comercialització a tercers.

Així mateix, amb l’objectiu de facilitar el desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques de pròxima generació a la banda de freqüències de 790-862 MHz (banda de 800 MHz) i possibilitar així l’extensió o millora en la provisió dels serveis de comunicacions mòbils de quarta generació (4G) i que els ciutadans puguin rebre com més aviat els beneficis que proporcionen aquests serveis avançats de comunicacions electròniques, es preveu un període transitori de sis mesos en què es presentarà la certificació substitutiva de la inspecció prèvia per a les estacions que utilitzin aquest rang de freqüències.

La certificació d’instal·lació substitutiva de l’acte d’inspecció prèvia a la utilització del domini públic radioelèctric, ha de ser signada per un tècnic competent en matèria de telecomunicacions i ha de garantir:

 1. Que està habilitat professional i legalment per a la signatura de la certificació.
 2. Verificació de la instal·lació que es pretén posar en servei i que s’ajusta al projecte tècnic aprovat ia les condicions prèviament autoritzades per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació.
 3. Incorporar una descripció fotogràfica dels principals elements de la instal·lació, incloent fotografia de la pantalla de geolocalització amb indicació de les coordenades de l’estació.
 4. Comprovació que tots els equips disposen del marcatge de conformitat Europea (CE) i de la declaració de conformitat del fabricant, en compliment del Reial Decret 1890/2000, de 20 de novembre, sobre avaluació de la conformitat dels aparells de telecomunicació, i del Reial Decret 1580/2006, de 22 de desembre, sobre compatibilitat electromagnètica.
 5. Incloure quan correspongui, la certificació del compliment dels límits d’exposició que estableix el Reglament que estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant aquestes.

BCN Projecta disposa del personal acreditat i dels mitjans tècnics necessaris necessaris per a la realització d’aquestes certificacions.

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This