Des del 28 de desembre de 2012, està vigent la Llei 12-2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. Segons el títol I i la disposició addicional tercera, en les estacions o instal · lacions radioelèctriques utilitzades per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques disponibles per al públic, amb excepció de les activitats que tinguin impacte en el patrimoni historicoartístic o en l’ús privatiu i ocupació dels béns de domini públic, o que ocupin una superfície superior a 300 metres quadrats, computant tota la superfície inclosa dins del tancat de l’estació o instal · lació o, per al cas d’instal · lacions de nova construcció, que tinguin impacte en espais naturals protegits , no se’ls pot exigir, per part de les administracions o entitats del sector públic, l’obtenció de llicència prèvia d’instal • lacions, de funcionament o d’activitat, ni altres de classe similar o anàlogues que subjectin a prèvia autorització l’exercici de l’activitat a desenvolupar o la mateixa possibilitat de l’obertura de l’establiment corresponent.

A la pràctica, la Llei 12-2012 anul · la el règim de llicència per a la majoria d’estacions radioelèctriques, amb les excepcions esmentades, i se substitueix pel de comunicació.

Shares

Pin It on Pinterest

Shares
Share This