Procediment de licitació per a concessió d’instal·lació de Telecomunicacions a Alcúdia

Procediment de licitació per a concessió d’instal·lació de Telecomunicacions a Alcúdia

BCN PROJECTA ASSOCIATS, S.L lliura a l’ajuntament d’Alcúdia (Mallorca) la documentació necessària del procediment de licitació del contracte de concessió demanial d’una porció de sòl del Puig de Sant Martí per a una instal·lació de telecomunicacions, composta de:

  • Plec de clàusules administratives particulars reguladores de l’adjudicació d’un contracte de concessió demanial d’una porció de sòl del puig per a una instal·lació de telecomunicacions.
  • Annex amb Plec de clàusules tècniques particulars del procés de licitació.
  • Annex amb Estudi de viabilitat econòmica de la concessió.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest